En sida om Webbstrategi

Denna sida handlar om hur man når ett önskad resultat genom att ha en genomtänkt webbstrategi. I dagens läge, när internet är den största plattformen för att synas, behöver nästan varenda organisation ha en genomarbetad webbstrategi. Det innebär att man lägger upp en strukturerad och noga övervägd plan för var, när och hur man ska marknadsföra sig på webben.

När behövs en webbstrategi?

En webbstrategi kan gälla alltifrån e-handelssystem, enkla hemsidor och avancerade webbplatser till intranät och olika sociala medier. All marknadsföring som sker på internet drar nytta av att ha en webbstrategi. I grund och botten handlar det alltså om att ett företag eller en verksamhet ska vara närvarande på nätet och på så sätt få ut maximal nytta, samtidigt som kundernas behov blir tillfredsställt.

Det allra första man bör inleda med är att sätta sig ner och fundera över vilket syfte organisationen har med att synas på nätet. Nästa steg är att arbeta fram en målgrupp och utifrån dessa två komponenter lägga upp en strategisk webbplan. Strategin bör som minst innefatta vilket tillvägagångssätt och vilken teknik som ska användas, samt vilket typ av innehåll och design som är lämplig.

Att utveckla en webbstrategi

Det gäller ha en distinkt målsättning med mätbara delmål längs vägen. Nedan beskrivs kortfattat de viktigaste punkterna att gå igenom och i vilken ordning man bör arbeta fram en webbstrategi.

Vision och delmål – Vad vill organisationen få ut av att synas på nätet? Tydliggör en övergripande vision och sätt flera mätbara delmål. Tänk igenom motiven och vilka positiva effekter som förväntas. Vill man sprida information eller kanske öka sin försäljning?

Målgrupp – Vilken primär och sekundär målgrupp har organisationen? Att veta vilka kunder man har är ovärderligt. Fundera över vilka nuvarande och potentiella kunder som finns och försök att förstå deras behov. Överväg också hur denna målgrupp kan nås på bästa sätt.

Innehåll – Vilken typ av innehåll behövs? Här får man återkoppla till målgruppen och noga tänka igenom vilken typ av innehåll kunderna vill ha och förväntar sig.

Funktion och struktur – Vilka funktioner ska finnas och hur ska innehållet struktureras? Detta är en punkt som många tyvärr förbiser. Om en webbplats är svårnavigerad eller om innehållet av någon annan anledning är svår att ta till sig tappar man direkt kunder. Ska man kanske investera i en chatt-funktion eller utöka betalningsalternativen och så vidare?

Teknik – Vilka system och programvaror behövs för att bygga upp det som önskas? Ska det finnas ett publiceringssystem som företaget sköter på egen hand? Behöver man anlita en utomstående aktör för den tekniska biten? Här finns många frågor och funderingar att ta ställning till.

Grafisk design – Hur ska webbplatsen se ut? Här gäller det att fundera över färg, form och typsnitt. Om organisationen redan har en grafisk profil så ska även denna genomsyra designen på all marknadsföring på nätet.